ms
Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD

Č.j.: V 546-ŘED-749/14

 

platnost od 1. 9. 2014

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Dagmar Pelikánová, Mgr. Dagmar Sýsová

 

Školská rada schválila dne: 28.8.2014

Zaměstnanci byli seznámeni dne: 25.8.2014

Rodiče a zákonní zástupci budou seznámeni při nástupu dítěte do MŠ.

Zápis uložen v dokumentaci u ZŘ.

 

       Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém        a tělesném rozvoji a osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání.

 

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY

         A VZDĚLÁVÁNÍ

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ

jsou určeny  především Listinou  lidských práv a svobod,  Úmluvou    o právech dítěte a zákonem č. 561/2004 Sb. v platném znění (školským zákonem).

 

Dítě má právo na:

 • zajištění životní úrovně nezbytné pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj
 • svobodu projevu, na možnost vyjádřit svůj názor a hovořit o něm
 • kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu daném školním vzdělávacím programem, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
 • ochranu zdraví a uspokojování svých individuálních potřeb
 • účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi
 • partnerský přístup, být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • možnost spolupodílet se na vytváření a plánování programu třídy, podílet se na tvorbě pravidel soužití ve třídě
 • pomoc dospělého, když potřebuje
 • ochranu před ubližováním a týráním fyzickým i psychickým
 • soukromí a respektování intimity (v rámci kolektivního zařízení)
 • děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na zajištění nezbytné speciálně pedagogické podpory, na využívání potřebných kompenzačních pomůcek

 

Dítě má povinnost:

 • dodržovat dohodnutá pravidla úměrně svému věku a mentálním schopnostem
 • neubližovat ostatním dětem, případné konflikty řešit domluvou
 • udržovat pořádek ve svých osobních věcech, uklízet hračky                a pomůcky na určené místo
 • úměrně svým schopnostem dodržovat společenské a hygienické návyky
 • dodržovat osvojená bezpečnostní pravidla
 • neničit práci druhých, neničit  záměrně pomůcky, hračky a ostatní vybavení školy

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ A PRAVIDLA JEJICH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

 

Zákonní zástupci mají právo:

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich nezletilých dětí
 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých nezletilých dětí
 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního                  a rodinného života
 • po dohodě s učitelkou být přítomni výchovným činnostem ve třídě
 •   konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s učitelkou nebo ředitelem školy
 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy
 •   zapojit se do práce Sdružení rodičů a přátel školy,  zde předkládat            a obhajovat potřeby a zájmy ostatních rodičů a dětí
 • volit a být voleni do školních orgánů
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich nezletilých dětí
 • vyjádřit jakékoli připomínky k provozu mateřské školy učitelce nebo řediteli školy
 • požádat o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu mateřské školy
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle platného školského zákona

 

 

Zákonný zástupce má povinnost:

 • zajistit řádnou docházku dítěte do mateřské školy
 • na vyzvání ředitele mateřské školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte
 • bez zbytečného odkladu informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • oznamovat mateřské škole údaje dle § 28 odst. 2, 3) zák.                      č. 561/2004 Sb. v platném znění, event. další údaje a jejich změny, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte
 • předávat do školy dítě zdravé, po zjištění nemoci v co nejkratší době dítě ze školy vyzvednout
 • oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost známa, musí omluvit dítě neprodleně po jejím zjištění. První den nepřítomnosti dítěte v MŠ má zákonný zástupce možnost si vyzvednout oběd.
 • hlásit jakýkoliv výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání zdraví dítěte
 • hradit úplatu za stravné a předškolní vzdělávání

 

 1. PRÁVA A POVÍNNOSTI ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY

 

Pedagog přispívá svou činností k naplnění výše uvedených práv dítěte. Má právo na zdvořilé chování ze strany rodičů a důstojné prostředí, ve kterém vykonává svou práci. Rozhoduje o metodách                  a postupech pro naplnění výchovných cílů školy. Učitel je povinen odpovídat zákonným zástupcům na jejich připomínky a dotazy přiměřeným a vhodným způsobem.

Práva a povinnosti všech zaměstnanců jsou dány zákonem

č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce a dalšími platnými právními předpisy, vnitřními směrnicemi a řády, pracovními náplněmi, školním vzdělávacím programem, ročním pracovním plánem             a závěry z pedagogických a provozních rad.

 

 

 1. ORGANIZACE PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1. Přijímání dětí do mateřské školy

 

  Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti se zrakovým postižením a děti, jejichž zrakové postižení je souběžně kombinováno s jinými vadami. V případě nenaplnění kapacity mateřské školy mohou být přijaty i děti s jiným zdravotním postižením. Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v měsíci květnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku.

  O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ve správním řízení ředitel. Dítě se do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů, doporučení školského poradenského zařízení a doporučení lékaře. Přihlášku dítěte do MŠ si rodiče mohou vyzvednout v mateřské škole nebo vytisknout z internetových stránek školy. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Při nástupu dítěte do mateřské školy vyplní rodiče Evidenční list dítěte, ve kterém bude vyplněno: jméno a příjmení dítěte, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, dále jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemnost a telefonické spojení.

        Rodiče nahlásí v mateřské škole každou  změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo trvalého pobytu a telefon).

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ředitel školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

 • zákonný zástupce opakovaně narušuje provoz mateřské školy
 • se dítě bez omluvy zákonným zástupcem nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 2 týdny
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování                a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady

 

 

 1. Úplata za předškolní vzdělávání

 

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb.,                       o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 6 vyhlášky č. 14/2005    a vyhlášky 43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuje měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání ředitel školy vzdělávání na období školního roku zvláštním předpisem  a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. června předcházejícího školního roku.

Snížení úplaty ve výši 2/3  úplaty stanovené pro celodenní provoz náleží:

 • zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo ze zdravotních důvodů do mateřské školy ani jeden den příslušného měsíce lze na základě lékařského potvrzení úplatu prominout
 • zákonnému zástupci dítěte, kterému je omezena délka docházky    do mateřské školy
 • zákonnému zástupci dítěte, které dochází na polodenní docházku do mateřské školy 

Osvobození od úplaty

 • vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.
 • osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek dle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče dle § 30 až 43 výše uvedeného zákona a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

 

Splatnost úplaty

 • úplata za kalendářní měsíc je splatná v hotovosti do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitel školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona                   č. 561/2004 Sb.,§ 35 odst.1d.

 

 1. Úplata za školní stravování

 

Provoz   školní   kuchyně   řídí   ředitel    školy   ve    spolupráci                            s vedoucím školní jídelny. Ten stanovuje v souladu s předpisy poplatky za stravu, sestavuje jídelníček, zajišťuje potraviny, podává dle potřeby informace rodičům apod. Zodpovídá za provoz školní jídelny. Pověřená učitelka mateřské školy je členem stravovací komise, tlumočí požadavky a případné připomínky ke kvalitě i kvantitě stravy.

 • je-li dítě přítomno v MŠ v době podání jídla, stravuje se vždy. Jiný způsob stravování je nutné projednat osobně s ředitelem MŠ                 a vedoucím stravování.
 • výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy,          o změnách výše stravného jsou zákonní zástupci předem informováni. Do věkových kategorií jsou děti zařazovány podle věku, kterého dosáhnou v příslušném školním roce, tj. od 1. září     do 31. srpna.
 • platbu za stravu je možné provádět buď příkazem k úhradě nebo pomocí složenky,  a to na číslo účtu školy:  195 333 621/0710. Variabilní symbol platby je každému dítěti přidělen na základě odevzdané přihlášky ke stravování., která je součástí přihlášky       do mateřské školy. Bez něho není možné platbu identifikovat.
 • platbu je nutno provést vždy nejpozději do 20. dne předcházejícího měsíce, Při včasném zaplacení stravy jsou děti automaticky přihlášeni ke stravování.
 • stravu je možno přihlašovat nebo odhlašovat nejpozději den předem do 10,00 hod.  u vedoucího kuchyně na tel. č.: 543 248 576, 543 323 303 nebo na www stránkách školy – uživatelské jméno  a heslo získá zákonný zástupce na sekretariátě školy v budově B2 – ZŠ. V první den dítěte nemoci může zákonný zástupce odebrat stravu v mateřské škole v době oběda do nádob k tomuto účelu určených.
 • v případě neuhrazení úplaty za stravování nemůže být dítě             do mateřské školy přijato.

 

 1. Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

       Vstup do areálu školy je možný z ulice Kamenomlýnská, kde je hlavní vrátnice, i z ulice Hlinky, kde je brána dálkově obsluhovaná z hlavní vrátnice. Mateřská škola se nachází v budově B1.

 •  budova mateřské školy se v průběhu dne od 9:00 do 12:00 hod.         a   od 13:30 do 14:30 zamyká.
 •  provoz  mateřské školy je od 7:00 do 16:00 hodin.
 •  parkování auta na vyhrazeném parkovišti v areálu školy při   předání a převzetí dítěte je možné pouze na povolení ředitele školy. Celodenní parkování je umožněno na ulici Kamenomlýnská.   
 •  děti obvykle přicházejí  do mateřské školy do 8:00 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou  podle aktuální potřeby rodičů.
 •  rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 8,00 hod., a to telefonicky nebo e-mailem. Na následující dny se děti omlouvají kdykoli v průběhu dne, osobně, telefonicky nebo e-mailem. První den nemoci dítěte mají rodiče možnost vyzvednout si stravu v budově mateřské školy. Plánovanou nepřítomnost oznámí třídní učitelce předem.
 •  rodiče předávají dítě do MŠ zdravé, čisté a upravené. Doporučené oblečení do mateřské školy (sportovní oblečení a obuv na pobyt venku, tričko a kalhoty nebo tepláky do herny, bačkory nebo zdravotní sandále na přezutí, pyžamo) musí být čitelně označeno. Vhodné je volit oblečení tak, aby základy sebeobsluhy mohly děti zvládnout z větší části samostatně
 •  vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění,  rodiče tuto skutečnost neprodleně ohlásí mateřské škole.
 •  při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni                   a vyzváni k zajištění další zdravotní péče o dítě.
 •  učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět rodičům nebo zástupcům předají. Pokud se  rodiče  nechají zastupovat, sdělí tuto informaci na předepsaném formuláři vedení MŠ.
 •  základní informace o škole, organizaci školního roku a informace    o připravovaných akcích v MŠ jsou vždy včas oznamovány           na nástěnkách v šatnách dětí a také na internetových stránkách školy: www.sss-ou.cz
 •  v celém areálu školy je zakázáno kouření

 

 1. Režim dne v mateřské škole

 

    7.00-10.00

    denní rituál na přivítání všech dětí ve třídě

    řízené činnosti - individuální, skupinové, kolektivní

    individuální rehabilitační cvičení

    individuální činnosti zaměřené na rozvoj prostorové orientace

    a samostatného  pohybu

    smyslově stimulační cvičení

    individuální logopedická péče

    muzikoterapie – skupinová nebo individuální metodou FMT

    canisterapie pravidelně jedenkrát v týdnu zaměřená dle potřeb

    jednotlivých dětí

    hygiena a  svačina podle potřeby dětí (od 9:30)

příprava na pobyt venku

   

 10.00-12.00

    pobyt venku - tematické vycházky, výlety, pobyt na školní zahradě

    kulturní akce – divadla, koncerty, výstavy

    pravidelné návštěvy v keramické dílně CVČ Lužánky jedenkrát za dva týdny individuální fyzioterapeutická péče

 

    12.00-12.30

    hygiena, oběd (dle možností  rozvíjení dovedností samostatně stolovat    nebo nácvik a upevňování schopnosti kousat, žvýkat a polykat)

 

    12.30- 13.30

    sebeobslužné činnosti, polední odpočinek, relaxace, dle potřeby zklidňující masáže

 

    13.30-16.00

postupné vstávání

logopedická péče a rozvoj komunikačních dovedností (individuálně,    

dle rozvrhu)

hry a spontánní činnosti dětí

rozvíjení potřebných dovedností podle individuálních potřeb dětí

hygiena a svačina (14.30-15.00)

rodiče si odvádějí děti domů

 

 1. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE,  NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ
 1. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

Péči o zdraví a bezpečnost dětí v rámci vzdělávacího procesu         v mateřské škole zajišťují kvalifikované učitelky, asistenti pedagoga          ve výjimečných případech provozní pracovnice mateřské školy.

Všechny učitelky i provozní pracovnice mateřské školy                   se každoročně účastní školení o bezpečnosti práce, které je pořádáno oprávněnou osobou.

Všechny učitelky se před zahájením školního roku důkladně seznámí s případným zdravotním omezením dětí, na která jsou rodiče před nástupem do mateřské školy povinni upozornit, a dbají na jejich dodržování.

Všichni zaměstnanci školy jsou povinni bezodkladně poskytnout první pomoc jak dětem, tak dospělému při úraze. V případě potřeby volají lékaře, nebo zajistí převoz k ošetření. Zároveň jsou povinni okamžitě informovat zákonného zástupce a ředitele školy. Pověřený pracovník školy vyplní záznam o úrazu.

    Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům

a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných.

 

 

2. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi

 

 • bezpečnost dětí musí být při všech činnostech zajištěna stálým dozorem učitelky
 • v době přímé práce s dětmi je učitelka povinna se věnovat pouze dětem, není oprávněna se zabývat jinou činností
 • při pobytu venku nesmí učitelka ponechat děti bez dozoru zejména na průlezkách apod. - jedna učitelka odpovídá při pobytu venku maximálně za 5 dětí
 • při výletech, zájezdech a pobytech v přírodě zabezpečí ředitel školy takový počet pracovnic, aby bezpečně zajistila bezpečnost
 • učitelka je povinna udržovat hračky a školní pomůcky v takovém stavu, aby nemohlo dojít k úrazu
 • je nutné, aby učitelka odstranila z dosahu dětí ostré a nebezpečné předměty ( nůž, nůžky apod.)
 • učitelka zajistí, aby děti neměly volný přístup k desinfekčním           a čistícím prostředkům a lékům
 • při přijetí dítěte zkontroluje, zda dítě u sebe nemá předměty, kterými by mohlo způsobit zranění sobě nebo jiným dětem                ( odznaky, ostré prstýnky apod. )
 • učitelka je povinna dbát na to, aby děti při chůzi po schodech         ve dvojicích se nedržely za ruce
 • v umývárně zkontroluje přívod teplé vody, aby nedošlo k opaření dětí teplou vodou
 • zabezpečí, aby děti neměly volný přístup na mokrou podlahu
 • zajistí, aby děti neměly bez dozoru přístup k otevřeným oknům
 • zkontroluje, zda jsou el. zásuvky zabezpečeny ochrannými kryty
 • dbá na bezpečnost dětí při používání didakticko – technických pomůcek
 • zabezpečí, aby děti neměly volný přístup do přípravny jídla,              k výtahu apod.

 

3. Ochrana dětí před sociálně patologickými jevy

 

Všichni pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky a situace ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených dětí.

Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla v souladu      se školním vzdělávacím programem

Případné projevy šikany mezi dětmi v prostorách školy jsou považovány za hrubý přestupek  a jsou bezprostředně řešeny s rodiči, případně se školním psychologem.

Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla v souladu       se školním vzdělávacím programem.

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni si všímat během celého dne možných příznaků, které by vedly až k sociálně patologickým jevům.     V případě zjištění takových příznaků  jsou povinni okamžitě informovat ředitele školy.  

   Ve vnějších a vnitřních prostorách školy je zákaz kouření.

 

 

 1. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

1. Podmínky chování při zacházení s majetkem mateřské školy

    v rámci vzdělávání

 

Všichni zaměstnanci mateřské školy jsou povinni vynaložit maximální možné úsilí, aby v rámci vzdělávacího procesu nedocházelo   k svévolnému poškozování majetku mateřské školy, event. učinit taková opatření, aby v případě způsobení škody na majetku mateřské školy byl rozsah škody co nejmenší.

 

2. Povinnosti zákonných zástupců dětí při zacházení s majetkem    mateřské školy

 

Zákonní zástupci dětí jsou povinni při zacházení s majetkem mateřské školy postupovat tak, aby nedocházelo k jeho zbytečnému poškození.

Pro zacházení s hračkami a pomůckami a chování v hracích koutcích jsou dohodnutá pravidla. Děti jsou povinny tato pravidla dodržovat. Jsou také záměrně vedeny k šetrnému zacházení s různými materiály a zdroji.

V případě poškození majetku v důsledku nedodržení pravidel jsou děti vedeny k hledání řešení.  Při poškození majetku školy většího rozsahu se na řešení podílí zákonní zástupci.

 

 

 

 

 1.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

        Seznámení se Školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy.

 

        Školní řád mateřské školy nabývá účinnosti dnem 1.9.2014

 

 

 

 

V Brně dne 25.8.2014                                               

 

Mgr. Dagmar Sýsová
ředitelka škol