ms
Přijímací řízení

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

PRO ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ, BRNO, KAMENOMLÝNSKÁ 2

 

 

  • Do mateřské školy jsou přijímány děti se zdravotním znevýhodněním ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje       po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné (§34 odst.1  a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb).
  • Přednostně jsou přijímány děti s těžkým nebo středně těžkým zrakovým postižením, a dále děti s jiným typem zdravotního znevýhodnění, pro které je předškolní vzdělávání povinné.
  • K přihlášce do mateřské školy musí zákonný zástupce dítěte doložit písemné doporučení školského poradenského zařízení, jehož součástí je doporučení vzdělávání ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb.
  • Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit   pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb.).
  • O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce (§ 34 odst. 3 a 6 zákona č. 561/2004 Sb.) rozhoduje ředitelka školy.

 

V Brně 1.3.2017

 

Mgr. Dagmar Sýsová

ředitelka školy